طرح آزاد راه کمربندی شرق اصفهان با هدف تکمیل کریدور اصلی آزاد راهی شمال-جنوب کشور در ۳ قطعه اجرایی به طول کلی ۹۳ کیلومتر پیش بینی گردیده و قطعا سهولت تردد ناشی از سرعت مطلوب با حفظ ایمنی سیر و کاهش ۷۵ دقیقه ای زمان و ۲۵ کیلومتری طول مسیر ترانزیت، از مهمترین مزایایی است که منجر به استقبال عمومی برای بهره برداری از آن خواهد شد و در نتیجه صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش تصادفات جاده ای در استان و بار ترافیکی شهر اصفهان را به همراه خواهد داشت.