• وجود محور پر ترافیک اصفهان- شیراز
  • وجود محورهای پر ترانزیت نایین و اردستان
  • وجود محور فرودگاه اصفهان
  • وجود شهر جدید بهارستان و مجلس
  • احداث بندر خشک اصفهان
  • پتانسیل و جاذبه های مسیر
  • موقعیت استثنایی مسیر
  • نیازهای شهرستان اصفهان

می تواند به عنوان یک توجیه بسیار قوی به منظور سرمایه گذاری در این بخش در نظر گرفته شود.